ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ปีการผลิต 2565/66

         (วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ) นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ปีการผลิต 2565/66 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สอน. และ สบน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
        1. ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บรวบรวมตัวอย่างนำส่ง ศอภ.1-4 ของปีการผลิต 2564/65 เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในปีการผลิต 2565/66
        2. แนวทางการปรับปรุงกระบวนงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ปีการผลิต 2565/66
        3. วิธีการเก็บตัวอย่าง และอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง ปีการผลิต 2565/66 เพื่อนำส่งตัวอย่างให้ ศอภ.1-4

Scroll to Top
Skip to content