"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
 มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Scroll to Top
Skip to content