ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ครั้งที่ 1/2565

        (วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.)นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย
นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมจังหวัด 47 จังหวัด (จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย)
เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 เขต และเจ้าหน้าที่ของ สอน. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีประเด็นหารือ ดังนี้
   1. กำหนดวันเริ่มต้นเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ฤดูการผลิต ปี 2565/2566
   2. มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
   3. การเตรียมการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานและการบรรทุกอ้อย
   4. การควบคุม/ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิดในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

Scroll to Top
Skip to content