วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 7/2565

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 7/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สอน.

โดยในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

1. การเดินทางติดตามสถานการณ์ป้องกันและปราบปราม การลักลอบน้าเข้า-ส่งออกน้ำตาลทรายในพื้นที่ภาคตะวันออก

2. สรุปผลงานการป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ
    งบประมาณปี 2565 (มกราคม – ตุลาคม 2565)

3. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ โครงการป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย
    การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ

และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1. รายงานสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลทรายโลกประจำสัปดาห์

2. สรุปผลการรับซื้อและจำหน่ายน้ำตาลทรายของกลางจากด่านศุลกากรหนองคาย

        

Scroll to Top
Skip to content