วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สอน. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย"

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยสำนักงานเลขานุการกรม นำทีมโดย นางสุภาณี สุริจันทราทอง เลขานุการกรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับรู้และเห็นถึงกระบวนการการบริหารจัดการของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในสถานที่จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อที่จะได้เข้าใจระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมากยิ่งขึ้น

– เวลา 11.00 น. คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสันติ สังข์ทอง หัวหน้าสถานี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และนายชาติชาย โชติสันต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้บรรยายให้ความรู้ถึงภารกิจและหน้าที่ของสถานี ด้านการทดลอง วิจัย และขยายพันธุ์อ้อย

– เวลา 14.00 น. คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมโคราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมบูรณ์ จาตุรชาต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอ้อย บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ วิทยากรจากสมาคมและโรงงานน้ำตาล ได้บรรยายถึงกระบวนการการบริหารจัดการของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมได้เดินชมกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ตั้งแต่การรับอ้อยและหีบอ้อย การผลิตน้ำตาลทรายดิบ การผลิตน้ำตาลทรายขาว และการบรรจุ

       

Scroll to Top
Skip to content