วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชาวพิมายร่วมใจใช้ถังดักไขมัน"

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม “จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชาวพิมายร่วมใจใช้ถังดักไขมัน” ณ หอประชุมเสถียรถิระกุลประชาร่วมใจ โรงเรียนเพชรหนองขาม
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำและส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญในการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และสามารถนำองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับคนอื่น ๆ ได้อย่างถูกวิธี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์
นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี นายอุทัย ชารัญจ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรหนองขาม นายโยธิน ณ บางช้าง ที่ปรึกษาบริษัท อุตสาหกรรม
โคราช จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม และคณะวิทยากรจาก
SCG โรงงานบ้านโป่ง มาบรรยายให้ความรู้การบำบัดน้ำเสีย และ workshop วิธีทำ
ถังดักไขมันใช้ในครัวเรือน เพื่อจะนำถ่ายทอดต่อกับให้คนในชุมชน ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน
100 คน อาทิเช่น สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน
เกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาล
และเจ้าหน้าที่ สอน. พร้อมกันนี้ ได้มอบถังดักไขมันที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากกิจกรรม
workshop เพื่อเป็นชุดสาธิตให้กับชุมชนต่อไป

        

Scroll to Top
Skip to content