การประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาล 57 โรง

   (วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.) นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาล พร้อมด้วย นายสหวัฒน์  โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะทำงานเจ้าหน้าที่ของ สอน. และ สบน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดคุณภาพอ้อย การกำกับดูแลการรับอ้อยเข้าโรงงาน ประจำฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ให้บรรลุเป้าหมายการลดอ้อยไฟไหม้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล เพื่อจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)​ พิจารณาต่อไป

Scroll to Top
Skip to content