ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอน. ครั้งที่ 2/2565

    (วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.) นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอน. ครั้งที่ 2/2565 โดยมี
ผู้อำนวยทุกกอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ สอน. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
    1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอน. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ
       พ.ศ. 2565
    2. “ร่าง” รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    3. การจัดวางระบบควบคุมภายใน สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    4. แผนดำเนินงานของคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานผลตรวจประเมินการควบคุมภายใน สอน. รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Scroll to Top
Skip to content