วันที่ 14 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ครั้งที่ 5/2565

           วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น
PM 2.5
ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

ในที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณา ดังนี้

1. การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
    ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น
PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ครั้งที่ 4

2. รับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี
    เพื่อลดฝุ่น
PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 กรณีส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดง
 

และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานสรุปผลการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


                            

                         

    

Scroll to Top
Skip to content