วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานการประชุม
คณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5) ปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะทำงาน
เจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ
ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5) ปี 2565-2567

    

Scroll to Top
Skip to content