ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุุณภาพอ้อย และการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ กอน. การตัและส่งอ้อยฯ.pdf

Scroll to Top
Skip to content