ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 จ.ชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดอ้อย คีบอ้อยและเรียงอ้อย จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมพันธุ์อ้อยและปลูกอ้อยแปลงทดสอบอ้อยลูกผสมชุด CSB16 จำนวน 1 แปลง

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดอ้อย คีบอ้อย และจัดเรียงอ้อย

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์และรถไถ จำนวน 12 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดพันธุ์อ้อย และปลูกอ้อยแปลงสาธิต ศร. จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดอ้อยและคีบอ้อยพร้อมเรียงอ้อย จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซอมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดอ้อย และคีบอ้อยพร้อมจัดเรียง จำนวน 1 งาน

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 8 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดพันธุ์อ้อย ขนย้ายท่อนพันธุ์อ้อย และปลูกขยายพันธุ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดพันธุ์อ้อย และชำข้อตาอ้อย จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ศอภ.3 0701-0901-002/61 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไนโตรเจนเหลว จำนวน 70 ลิตร

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดอ้อย คีบอ้อยและเรียงอ้อย จำนวน 1 งาน

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดอ้อย คีบอ้อยและเรียงอ้อย จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานตัดอ้อย คีบอ้อยและเรียงอ้อย จำนวน 1 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และโรลอัพ จำนวน 4 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสอบเทียบ เครื่องมือวิทย์ 2 รายการ 18

714.30.pdf

ประกาศผู้ชนะซื้อว.ก่อสร้าง 16 ร.ก 4

994.76.pdf

ประกาศจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 4 รก. 28

630.pdf

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทย์ฯ 2 รก. 20

865.pdf

ประกาศผู้ชนะซื้อว.คอมฯ 2 รก. 1

580.pdf

ประกาศผู้ชนะซื้อว.งานบ้าน 7 รก. 29

639.pdf

ประกาศซื้อว.ยานพาหนะ 2 รก. 964.pdf

ประกาศผู้ชนะซื้อว.คอมพิวเตอร์ 8 รก. 2

716.pdf

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ ว.การเกษตร 3 รก. 17

450.pdf

ประกาศผู้ชนะแจ้งตรวจเช็คเครื่องกรองน้ำ 2

728.50.pdf

ประกาศจัดซื้อว.วิทย์ 2 รก. 22

470.pdf

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อว.การเกษตร 6 รก. 14

330.pdf

ประกาศผู้ชนะซื้อว.วิทย์ฯ 16 ร.ก 48

306.22.pdf

ประกาศจัดซื้อว.งานบ้าน 16 รก. 13

843.pdf

ประกาศผู้ชนะซื้อว.วิทย์ฯ 1 รก.(หน้ากากอนามัย) 3

466.80.pdf

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คครุภัณฑ์วิทย์ ฯเครื่อง AAS 9

024.38.pdf

ประกาศผู้ชนะ ซื้อว.สำนักงาน 14 รก. 6

669.pdf

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รก. 6

900.pdf

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อว.ก่อสร้าง 18 รก. 8

591.03.pdf

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อว.การเกษตรอะไรเครื่องจักรกลฯ 14 รก. 4

705 สอภ. 3.pdf

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดอ้อยคีบอ้อยและจัดเรียงอ้อย 1

245.pdf

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเตรียมพันธุ์อ้อย csb16 1 แปลง 7

000 สอภ. 3.pdf

Scroll to Top
Skip to content