วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย ครั้งที่ 2/2564

       วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สอน.

โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีประเด็นพิจารณา ดังนี้

       1.
รายงานสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุ
          จากการขนส่งทางน้ำ ปีงบประมาณ 2564

        2.
โครงการติดตามสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก น้ำตาลทรายในพื้นที่ภาคใต้

 พร้อมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลทรายโลกประจำสัปดาห์

                         

Scroll to Top
Skip to content