วันที่ 29 เมษายน 2564 สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 500 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

             วันที่ 29 เมษายน 2564  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายให้
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ของ สอน. นำแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (
COVID-19) จำนวน 500 ลิตร มอบให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี นางสาวรุจิรา ฉิมดี หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพมหานคร

                            

Scroll to Top
Skip to content