วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย

         วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่
3/2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น
1 สอน.

โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีประเด็นพิจารณา เรื่อง รายงานสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย
การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ งบประมาณปี
2564

พร้อมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. เรื่อง รายงานสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลทรายโลกประจำสัปดาห์ และ

2. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรับซื้อและจำหน่ายน้ำตาลทรายของกลางจากกรมศุลกากร

3. เรื่อง การนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักร

                  

Scroll to Top
Skip to content