สอน. จัดโครงการพลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ปี 3

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายให้
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สอน.ร่วมโครงการพลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ปี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยในสุขภาพของคนในสังคมที่พร้อมจะเคียงข้างและช่วยเหลือให้ผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน

โดยการนำเครื่องอุปโภค บริโภค (สำหรับเด็กแรกเกิด – 7 ปี) และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 80 ลิตร ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
โดยมี นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นผู้รับมอบของบริจาค
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

                              

Scroll to Top
Skip to content