วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 7/2564

            วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่
7/2564 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รอง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เจ้าหน้าที่ของ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนจากหน่วยงานที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการนำน้ำตาลเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (
ATIGA)  และ เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการนำน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

พร้อมทั้งมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1. รายงานผลการใช้สิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อส่งออกปี 2563

2. การอนุญาตผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก

3. การนำน้ำตาลทรายดิบจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านแดนเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม

4. การจัดสรรน้ำตาลทรายดิบเพื่อส่งออกภายใต้โควตาสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
จำนวน
1,290.00 เมตริกตัน (Raw Value)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา
9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
                           

Scroll to Top
Skip to content