นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประชุมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กับคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล กรณีการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างไทยกับบราซิลภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO)

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาฝ่ายไทย พร้อมด้วยนางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ รักษาการที่ปรึกษาการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ สอน. และเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการ ครั้งที่
7 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กับคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล กรณีการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างไทยกับบราซิลภายใต้องค์การการค้าโลก(
WTO) เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.
2527 การลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิล รวมทั้งการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ซึ่งทางฝ่ายบราซิลมีความพอใจกับการดำเนินงานของไทย และพร้อมที่จะลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา
9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
               
                   

Scroll to Top
Skip to content