การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

scan0660.pdf

Scroll to Top
Skip to content