ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2564

การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศ ประจำปี 2564

จำแนกตามประเทศปลายทาง


รายเดือน…

♦ การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมิถุนายน 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนพฤษภาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนเมษายน 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมีนาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม 2564

ยอดสะสม…

♦ การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – เมษายน 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – มีนาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

จำแนกตามบริษัทส่งออก


รายเดือน…

♦ การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมิถุนายน 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนพฤษภาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนเมษายน 2564
     ♦ การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมีนาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมกราคม 2564

ยอดสะสม…

♦ การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมกราคม – เมษายน 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมกราคม – มีนาคม 2564
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามบริษัทส่งออก เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564


ย้อนหลัง…

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2563
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2562
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2561
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2560

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2559

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2558
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2557

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2556
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2555
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2554
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2553

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2552
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2551
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2550
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2549
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2548
No pdf
No pdf
No pdf
No pdf

Scroll to Top
Skip to content