ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

ลงประกาศ สอน.กำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ปี 2562-63.pdf

Scroll to Top
Skip to content