ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

ประกาศจัดสรรปริมาณน้ำตาลทราย6364(สุดท้าย) (1).pdf

Scroll to Top
Skip to content