ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

วันที่่ 30 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม จำนวน 405 รีม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย ภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ ห้องโถงชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่่ 29 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่่ 28 กันยายน 2565
ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องหล่อเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุงานบ้าน) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 26 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เสื้อกาวน์เพื่อใช้ที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 ตัว) จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20 กันยายน 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Standard Brix) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสี A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 20 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15 กันยายน 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ 14 กันยายน 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลน้ำเชื่อมที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จำนวน ๑ ระบบ

วันที่ 12 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกด้วยเทคโนโลยี Land Leveling เพื่อแก้ไขปัญหาความสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2565
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ระหว่างวันที่ 9 – 14 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  Crucible (ชามระเหยสารเซรามิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบลักษณะอ้อยก่อนหีบ งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตของอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ประกาศราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
วันที่ 6 กันยายน 2565
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565
– ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 กันยายน 2565
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
– ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูอ้อยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในรูปแบบอัดเม็ด (granule)
– ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
– ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพิ่มมูลค่าจากน้ำอ้อยเป็นกรดลีวูลินิกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมวัชพืช
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
วันที่ 29 สิงหาคม 2565
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านม้วนกันแสง ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ประเภทถ้วยรางวัลและโล่รางวัลดีเด่น) เพื่อมอบให้แก่โรงงานน้ำตาลดีเด่น และ  ชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ประกาศ การจำหน่ายพัสดุด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด
วันที่ 26 สิงหาคม 2565
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์น้ำตาลทราย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตาลเพื่อหาสารปนเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่อง GC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกระจก ภายนอกอาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 180 ใบ (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการซื้อหรือจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอัพเดตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสังฆทาน จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting license) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ใบราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน (กล่องพลาสติกใส่เอกสาร จำนวน 80 กล่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศยกเลิกแผนโครงการจ้างเหมาจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่นประจำปี 2564 และประจำปี 2565
วันที่ 30 มิถุนายน2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง บทบาท สอน.กับการรักษาคุณภาพมาตรฐานและคุณภาพน้ำตาลไทย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 – ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๑๐๐ รีม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) พร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

scan0011.pdf

เติมอากาศ.pdf

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะ จ้าง รปภ. ชีวภาพ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงและรักษาระบบความปลอดภัย สอน..pdf

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเปิด-ปิด ประตูห้องโถง ชั้น 1.pdf

Scroll to Top
Skip to content