สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

        สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “สอน. ร่วมใจ
ต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้าน
การทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรม การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด

Scroll to Top
Skip to content