วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

            นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุม
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่
4/2563 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

           Mr. Ekapat Wangsuwan, Secretary General of the cane and sugar board is a chairman of the executive board meeting of the cane and sugar board (OCSB) No.4/2020 on Wednesday 20 May 2020 
at 09.00 am. at the meeting room on the 1st floor, Office of the Cane and Sugar Board.

  
  
  
 

Scroll to Top
Skip to content