สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

            สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “สอน. ร่วมใจ
ต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย  มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต  ร่วมพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด

Scroll to Top
Skip to content