สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

 

     สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายร่วมใจต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน
และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด

Scroll to Top
Skip to content