ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมขอแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

                   สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมขอแสดง
เจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กรเป็นฐานบ่มเพาะคุณธรรม ความดีให้กับบุคลกรภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาโดยกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก ปัญหาที่อยากแก้และ ความดีที่อยากทำเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม
นำไปสู่การเป็นองค์คุณธรรมต่อไปประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม.pdf

Scroll to Top
Skip to content