วันที่ 8 กันยายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 10/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   วันที่ 8 กันยายน 2563  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่
10/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมประชุม
  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 
 
  

Scroll to Top
Skip to content