วันที่ 23 กันยายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 11/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

        วันที่ 23 กันยายน 2563  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 11/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 
 
 
 
 
 
 

Scroll to Top
Skip to content