วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สอน. จัดกิจกรรม "ลดการเผา สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากใบอ้อย"

               วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานกิจกรรม
ลดการเผา สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากใบอ้อยโดยมีนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

           สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกับสถาบัน
พลาสติก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยนำ อ้อย น้ำตาล
ของเสีย และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มฟาร์มาซูติคัล
และผลิตภัณฑ์ไบโอเคมี รวมถึงการใช้เศษวัสดุใบอ้อยและยอดอ้อยเป็นวัสดุผสมในอิฐปูพื้นทางเดิน ซึ่งมีเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย

 
 
  
  
 
  

Scroll to Top
Skip to content