"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

       สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด

Scroll to Top
Skip to content