วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณากำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงาน ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

            วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม 
คณะทำงานพิจารณากำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงาน  ครั้งที่ 2/2563  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
โดยมี นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการ
กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

  
  
  
 
 

Scroll to Top
Skip to content