วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 15/2563

                  วันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 15
/2563 โดยมี
นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 
 
 
  
  
 

Scroll to Top
Skip to content