ลุ้นเปิดประเทศ รับทัวร์ต่างชาติ ในไตรมาสสาม หลังไทยมีวัคซีน

ลุ้นเปิดประเทศ รับทัวร์ต่างชาติ ในไตรมาสสาม หลังไทยมีวัคซีน 

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ม.รังสิต ได้ให้ความเห็นว่าการร่วมมือของ เครือ SCG ผ่านสยามไบโอไซเอนซ์ในผลิตวัคซีนกับAstraZeneca (บริษัทยาสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน) และมหาวิทยาลัยOxford แม้อาจจะล่าช้าแต่นับเป็นตัดสินใจที่ถูกต้อง ประชาชนชาวไทยน่าจะเริ่มต้นได้รับวัคซีนตั้งแต่กลางปีหน้า และระบบสาธารณสุขไทยต้องเตรียมการเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงภายในไตรมาสแรกปีหน้า 

หากสามารถดำเนินการเช่นนั้นได้ เราจะสามารถเปิดประเทศได้อย่างเต็มที่ในช่วงไตรมาส 3 ปีหน้า ทำให้เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน” นายอนุสรณ์ กล่าว 

ทั้งนี้ ประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพสูงในการเป็นฐานผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 และรักษาโรคอุบัติใหม่ในอนาคต และไทยมีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตวัคซีนเพื่อการส่งออกไปยังอาเซียนอีกด้วย การดำเนินการกระจายวัคซีนและทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้าถึงวัคซีนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของไทย การเดินหน้าให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุข ต้องอาศัยยุทธศาสตร์และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเรื่องที่ควรเป็นนโยบายเร่งด่วนอันดับแรกๆ และควรจัดสรรงบประมาณเงินกู้มาลงทุนทางด้านนี้เพิ่มเติมโดยตัดจากงบประมาณส่วนอื่นที่ไม่มีความจำเป็นออกไป 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

Scroll to Top
Skip to content