ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้น)

Binder1.pdf

Scroll to Top
Skip to content