๘. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– วันที่ 14 มีนาคม 2562

– วันที่ 4 กันยายน 2561

– วันที่ 20 สิงหาคม 2561

– วันที่ 17 สิงหาคม 2561

– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– เดือน มีนาคม 2562

– เดือน กุมภาพันธ์ 2562

– เดือน ตุลาคม 2561

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Scroll to Top
Skip to content