ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายครั้งที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายครั้งที่ ๒)

Scroll to Top
Skip to content