ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

Scroll to Top
Skip to content