ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้น)

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้น)

Scroll to Top
Skip to content