ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
– เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ การซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริม ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
– เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ระดับ ๕-๖ , ปรับปรุงบ้านพัก ๓-๔ ,ปรับปรุงบ้านพัก ๑-๒ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภููมิ ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ 27 มกราคม 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ระดับ ๕ – ๖ ,ปรับปรุงบ้านพัก ๓ – ๔ ,ปรับปรุงบ้านพัก ๑ – ๒ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 23 มกราคม 2566
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ………… การซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริมตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่     มกราคม ๒๕๖๖

วันที่ 6 มกราคม 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ระดับ 5-6 ,ปรับปรุงบ้านพัก 3 – 4 ,ปรับปรุงบ้านพัก 1 – 2 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูเหล็กดัด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สอน.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง.pdf

ประกาศ สอน. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร.pdf

ประกาศแทรกเตอร์ ร่าง.pdf

ร่างประกาศประกวดราคาแทรกเตอร์23.1.66.pdf

A.pdf

B.pdf

Scroll to Top
Skip to content