ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการส่งออกและนำเข้า น้ำตาลทราย

ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการส่งออกและนำเข้า น้ำตาลทราย

 

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดให้ใช้เอกสารการชำระเงินด้วยวิธีอื่นนอกจากเอกสาร
เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสั่งน้ำตาลออกนอกราชอาณาจักร
๒. ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตน้ำเข้าน้ำตาลทรายมาใน

ราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการศึกษาหรือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๔. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๓๑
๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ( ฉบับที่  ๑๑๑ ) พ.ศ.  ๒๕๓๙
๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  ๑๑๗) พ.ศ.  ๒๕๓๙
๗.ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง  การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  ๒๘)   พ.ศ. ๒๕๐๕
๘. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้า
๙. ราชกิจจานุเบกษา  ตอนที่  ๒๖  เล่ม  ๖๙  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๔๙๕ พระราชกฤษฎีกา ควบคุมการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๐. พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๑. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑
๑๒.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๓.ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งน้ำตาลทรายแดงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑
๑๔.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค้าร้องขอรับหนังสือ
อนุญาตส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๕.ระเบียบกระทวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการ
เกษตรภายใต้องค์การค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย ปี๒๕๖๔ ถึง ปี ๒๕๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑๖.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน้ำน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA )
๑๗.รายชื่อบริษัทส่งออกน้ำตาลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นผู้แทนในการส่งออก
น้ำตาล
๑๘.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองแสดงการได้
     รับสิทธิชำระภาษีหรือได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนตามพันธกรณีหรือตามความตกลงระหว่างประเทศ
สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๙.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล
๒๐.ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการส่งออก การนำเข้า ปริมาณการใช้ ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บสินค้า และ การรายงานอื่น ๆ ของสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๑.ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกนาเข้าสินค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๒.ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการนำน้ำตาลทรายเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับน้ำตาลทรายนั้นหรือ
เพื่อพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
๒๓.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๔.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตน้ำเข้าน้ำตาลทรายมาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการศึกษาหรือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการอ้อยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ.pdf

LawExport31.pdf

Scroll to Top
Skip to content