รายงานผลการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาสถานการณ์อ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ และการเจรจาการค้า การจ้าหน่าย และส่งออกน้าตาลทรายกับประเทศ

รายงานการเดินทาง.pdf

Scroll to Top
Skip to content