รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านงบประมาณ) ระดับ ๓ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านนโยบายและแผน) ระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

                                    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

                              เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
                 ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านงบประมาณ) ระดับ ๓ 
                              ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านนโยบายและแผน) ระดับ ๓ 
                                        (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) 

                               พร้อมกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง .pdf

Scroll to Top
Skip to content