สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี

สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย
และส่งออกกากน้ำตาลของไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
          1. น้ำตาลทราย
1.1 การผลิต
      เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 โรงงานน้ำตาลทั้ง 51 โรงงาน ได้ปิดหีบอ้อยของฤดูการผลิต
ปี 2558/2559  และหยุดการผลิตน้ำตาลทรายดิบ แต่มีบางโรงงานได้นำน้ำตาลทรายดิบไปละลาย
เพื่อแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยมีปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559  จำนวนทั้งสิ้น 7,985,764.45 ตัน ในจำนวนนี้เป็นน้ำตาลทรายดิบ
จำนวน 3,202,023.90 ตัน หรือ 40% ของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมด
1.2 การบริโภค
      เดือนกรกฎาคม 2559 มีการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศ จำนวน 232,302.67 ตัน สำหรับการบริโภคโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 25596 (7 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,717,671.33 ตัน  เพิ่มขึ้น 6 %
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีการบริโภค จำนวน 1,627,118.79 ตัน
1.3 การส่งออก  
      เดือนกรกฎาคม 2559 ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลจำนวน 462,764.39 ตัน สำหรับการส่งออกโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559 (7 เดือน)  มีจำนวนทั้งสิ้น 4,431,871.33 ตัน เพิ่มขึ้น 3 %
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งออกได้จำนวน  4,291,969.17 ตัน
1.4 การนำเข้า
     เดือนกรกฎาคม 2559 มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 20.76 ตัน สำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559 (7 เดือน) มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 97.32 ตัน
(ปริมาณโควตานำเข้าน้ำตาลภายใต้กรอบ WTO ในปี 2559 กำหนดไว้ จำนวน 13,760 ตัน อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 65 %
และนอกโควตาอยู่ที่ 94 % ปริมาณการนำเข้า TAFTA จำนวน 3,925.89 ตัน อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 17.30 %
และนอกโควตาอยู่ที่ 84.60 %)
          2. กากน้ำตาล
              เดือนกรกฎาคม  2559 ไม่มีการผลิตกากน้ำตาล สำหรับการผลิตกากน้ำตาลโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559
(7 เดือน) การผลิตกากน้ำตาล มีจำนวนทั้งสิ้น 3,510,565.54 ตัน ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งผลิตได้จำนวน 3,924,916.16 ตัน    
              เดือนกรกฎาคม 2559 มีการส่งออกกากน้ำตาล จำนวน 2,722.94 ตัน สำหรับการส่งออกกากน้ำตาลโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559 (7 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 318,673.39 ตัน เพิ่มขึ้น 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งส่งออกได้ จำนวน 259,851.52 ตัน
                                                                ——————————- 

                                                                                     สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สอน.
                                                                                                          19 ธันวาคม 2559

 

1ภาวะการผลิตและส่งออกเดือนกรกฎาคม 2559.pdf

Scroll to Top
Skip to content