สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี

สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย
และส่งออกกากน้ำตาลของไทย ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2559
         1. น้ำตาลทราย
 1.1 การผลิต
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 โรงงานน้ำตาลทั้ง 51 โรงงาน ได้ปิดหีบอ้อยของฤดูการผลิต
ปี 2558/2559  และหยุดการผลิตน้ำตาลทรายดิบ แต่มีบางโรงงานได้นำน้ำตาลทรายดิบไปละลาย
เพื่อแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยมีปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559  จำนวนทั้งสิ้น 8,012,263.18 ตัน ในจำนวนนี้เป็นน้ำตาลทรายดิบ
จำนวน 3,589,823.03 ตัน หรือ 45% ของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมด
 1.2 การบริโภค
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 มีการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศ จำนวน 510,648.74 ตัน สำหรับการบริโภคโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 (6 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,485,368.66 ตัน  เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมีการบริโภค จำนวน 1,402,025.33 ตัน
 1.3 การส่งออก  
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลจำนวน 1,297,251.16 ตัน สำหรับการส่งออกโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559(6 เดือน)  มีจำนวนทั้งสิ้น 3,969,251.16 ตัน เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งส่งออกได้จำนวน  3,547,754.62 ตัน
 1.4การนำเข้า
 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 26.22 ตัน
สำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 (6เดือน) มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ
จำนวน 76.56 ตัน (ปริมาณโควตานำเข้าน้ำตาลภายใต้กรอบ WTO ในปี 2559 กำหนดไว้ จำนวน 13,760 ตัน
อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 65% และนอกโควตาอยู่ที่ 98% ปริมาณการนำเข้า TAFTA จำนวน 3,925.89 ตัน
อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 17.3๐% และนอกโควตาอยู่ที่ 84.60%)
         2. กากน้ำตาล
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ไม่มีการผลิตกากน้ำตาล สำหรับการผลิตกากน้ำตาลโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559
(6 เดือน) การผลิตกากน้ำตาล มีจำนวนทั้งสิ้น 3,510,565.54 ตัน ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งผลิตได้จำนวน 3,906,739.76 ตัน    
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 มีการส่งออกกากน้ำตาล จำนวน 69,747.37 ตัน สำหรับการส่งออกกากน้ำตาลโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 (6 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 315,950.45 ตัน เพิ่มขึ้น 27%     จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งส่งออกได้ จำนวน 249,339.11 ตัน
                                                                 ——————————- 

                                                                                           สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สอน.
                                                                                                                 25 ตุลาคม 2559

2ภาวะการผลิตและส่งออกเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559.pdf

Scroll to Top
Skip to content