สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี

สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย
และส่งออกกากน้ำตาลของไทย ประจำเดือนเมษายน 2559
          1. น้ำตาลทราย
 1.1 การผลิต
      เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 โรงงานน้ำตาลทั้ง 51 โรงงาน ได้ปิดหีบอ้อยของฤดูการผลิต
ปี2558/2559  และหยุดการผลิตน้ำตาลทรายดิบ แต่มีบางโรงงานได้นำน้ำตาลทรายดิบ
ไปละลายเพื่อแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยมีปริมาณน้ำตาล
ที่ผลิตได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559  จำนวนทั้งสิ้น 8,086,374.42 ตัน
ในจำนวนนี้เป็นน้ำตาลทรายดิบ จำนวน 5,374,056.96 ตัน หรือ 66% ของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมด
 1.2 การบริโภค
      เดือนเมษายน 2559 มีการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศ จำนวน 257,694.02 ตัน สำหรับ 
การบริโภคโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 (4 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 974,719.92 ตัน 
เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีการบริโภค จำนวน 931,632.30 ตัน
 1.3 การส่งออก  
      เดือนเมษายน ๒๕๕9 ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลจำนวน 639,075.21 ตัน สำหรับการส่งออกโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 (4 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,671,855.78 ตัน เพิ่มขึ้น 22%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งส่งออกได้จำนวน  2,197,590.98 ตัน
 1.4 การนำเข้า
      เดือนเมษายน 2559 มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 3.07 ตัน สำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 (4 เดือน) มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 50.34 ตัน
(ปริมาณโควตานำเข้าน้ำตาลภายใต้กรอบ WTO ในปี 2559 กำหนดไว้ จำนวน 13,760 ตัน อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 65%
และนอกโควตาอยู่ที่ 94% ปริมาณการนำเข้า TAFTA จำนวน 3,925.89 ตัน อัตราภาษีนำเข้าในโควตา
17.30 % และนอกโควตาอยู่ที่ 86.40%)
        2. กากน้ำตาล
เดือนเมษายน 2559  มีการผลิตกากน้ำตาล จำนวน 19,750.62 ตัน สำหรับการผลิตกากน้ำตาลโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 (4 เดือน) การผลิตกากน้ำตาล มีจำนวนทั้งสิ้น 3,510,565.54 ตัน
ลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งผลิตได้จำนวน 3,781,457.80 ตัน    
เดือนเมษายน 2559 มีการส่งออกกากน้ำตาล จำนวน 65,960.63 ตัน สำหรับการส่งออกกากน้ำตาลโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 (4 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 246,203.06 ตัน เพิ่มขึ้น 17%    
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งส่งออกได้ จำนวน 210,218.38 ตัน

                                                                       ——————————-

                                                                                   สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สอน.
                                                                                                       15 สิงหาคม 2559

3ภาวะการผลิตและส่งออกเดือนมเมษายน 2559.pdf

Scroll to Top
Skip to content