สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี

สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย
และส่งออกกากน้ำตาลของไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559
          1. น้ำตาลทราย
              1.1 การผลิต
                   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 โรงงานน้ำตาลทั้ง 51 โรงงาน ได้ปิดหีบอ้อยของฤดูการผลิต
ปี 2558/2559  และหยุดการผลิตน้ำตาลทรายดิบ แต่มีบางโรงงานได้นำน้ำตาลทรายดิบไปละลาย
เพื่อแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยมีปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๙  จำนวนทั้งสิ้น 7,988,472.67 ตัน ในจำนวนนี้เป็นน้ำตาลทรายดิบ
จำนวน 3,002,901.66 ตัน หรือ 38% ของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมด 
              1.2 การบริโภค
                   เดือนสิงหาคม 2559 มีการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศ จำนวน 250,317.42 ตัน สำหรับการบริโภคโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2559 (8 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,967,988.75 ตัน  เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีการบริโภค จำนวน 1,853,119.70 ตัน
              1.3 การส่งออก  
                   เดือนสิงหาคม 2559 ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลจำนวน 483,587.67 ตัน สำหรับการส่งออกโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2559 (8 เดือน)  มีจำนวนทั้งสิ้น 4,915,459.01 ตัน ลดลง 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งส่งออกได้จำนวน  5,108,335.12 ตัน 
              1.4 การนำเข้า
                   เดือนสิงหาคม 2559 มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 7.54 ตัน สำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ (8 เดือน) มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 104.86 ตัน
(ปริมาณโควตานำเข้าน้ำตาลภายใต้กรอบ WTO ในปี 2559 กำหนดไว้ จำนวน 13,360 ตัน อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 65%
และนอกโควตาอยู่ที่ 94% ปริมาณการนำเข้า TAFTA จำนวน 3,925.89 ตัน อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 17.30%
และนอกโควตาอยู่ที่ 84.60%)
            2. กากน้ำตาล
             เดือนสิงหาคม 2559 ไม่มีการผลิตกากน้ำตาล สำหรับการผลิตกากน้ำตาลโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2559
(8 เดือน) การผลิตกากน้ำตาล มีจำนวนทั้งสิ้น 3,510,565.54 ตัน ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งผลิตได้จำนวน 3,935,412.52 ตัน    
             เดือนสิงหาคม 2559 มีการส่งออกกากน้ำตาล จำนวน 65,714.42 ตัน สำหรับการส่งออกกากน้ำตาลโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ (8 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 384,387.81 ตัน เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 ซึ่งส่งออกได้ จำนวน 280,940.68 ตัน

                                                                   ——————————-

                                                                                                  สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สอน.
                                                                                                                        17 มกราคม 2560

ภาวะการผลิตและส่งออกเดือนสิงหาคม 2559.pdf

Scroll to Top
Skip to content