สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี

สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย
และส่งออกกากน้ำตาลของไทย ประจำเดือนกันยายน 2559
           1. น้ำตาลทราย
            1.1 การผลิต
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 โรงงานน้ำตาลทั้ง 51 โรงงาน ได้ปิดหีบอ้อยของฤดูการผลิต
ปี 2558/2559  และหยุดการผลิตน้ำตาลทรายดิบ แต่มีบางโรงงานได้นำน้ำตาลทรายดิบไปละลาย
เพื่อแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยมีปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559  จำนวนทั้งสิ้น 7,989,790.17 ตัน ในจำนวนนี้เป็นน้ำตาลทรายดิบ
จำนวน 2,871,409.63 ตัน หรือ 36% ของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมด 
            1.2 การบริโภค
 เดือนกันยายน 2559 มีการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศ จำนวน 243,650.24 ตัน สำหรับ  
การบริโภคโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559(9 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,211,693.00 ตัน  เพิ่มขึ้น 6%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีการบริโภค จำนวน 2,087,922.17 ตัน
            1.3การส่งออก  
 เดือนกันยายน 2559 ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลจำนวน 423,804.14 ตัน สำหรับการส่งออกโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 (9 เดือน)  มีจำนวนทั้งสิ้น 5,339,263.15 ตัน ลดลง 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งส่งออกได้จำนวน  5,811,611.36 ตัน 
             1.4 การนำเข้า
 เดือนกันยายน 2559 มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ จำนวน 28.65 ตัน สำหรับ      
การนำเข้าน้ำตาลทรายโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 (9 เดือน) มีการนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ
จำนวน 133.51 ตัน (ปริมาณโควตานำเข้าน้ำตาลภายใต้กรอบ WTO ในปี 2559 กำหนดไว้ จำนวน 13,760 ตัน
อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 65% และนอกโควตาอยู่ที่ 94% ปริมาณการนำเข้า TAFTA จำนวน 3,925.89 ตัน
อัตราภาษีนำเข้าในโควตา 17.30% และนอกโควตาอยู่ที่ 84.60%)
             ๒. กากน้ำตาล
 เดือนกันยายน 2559 ไม่มีการผลิตกากน้ำตาล สำหรับการผลิตกากน้ำตาลโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 (9 เดือน)
การผลิตกากน้ำตาล มีจำนวนทั้งสิ้น 3,510,565.54 ตัน ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งผลิตได้จำนวน 3,948,331.02 ตัน    
 เดือนกันยายน 2559 มีการส่งออกกากน้ำตาล จำนวน 2,583.93 ตัน สำหรับการส่งออกกากน้ำตาลโดยรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๙ (9 เดือน) มีจำนวนทั้งสิ้น 386,971.73 ตัน เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งส่งออกได้ จำนวน 289,442.52 ตัน

                                                                              ——————————- 

                                                                                                   สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สอน.
                                                                                                                            17 กุมภาพันธ์ 2560

ภาวะการผลิตและส่งออกเดือนกันยายน 2559.pdf

Scroll to Top
Skip to content