ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

Scroll to Top
Skip to content